Voorjaarsdebat levert succesje op

Het voorjaarsdebat is weer achter de rug en de media heeft er vol van gestaan. Goed gebruik is dat alle fracties hun woordvoering uitschrijven en alle fractievoorzitters krijgen vervolgens elkaars woordvoering.

Om het wat breder te trekken deel ik graag via deze site mijn woordvoering die hier onder staat.

Inleiding

Prestigeprojecten

Aan ons wordt gevraagd in te stemmen met een bezuiniging van enkele 10-tallen miljoenen. Onoverkomelijk? Wellicht, maar is het niet een beetje vreemd dat we voor miljoenen een gebouw neer gaan zetten waartegen steeds meer weerstand ontstaat en waarvoor de bestemming nog steeds niet geheel duidelijk is? In de voorjaarsbrief wordt niet gesproken over bezuinigen op dit project terwijl op andere vlakken wel bezuinigd moet worden. De PvdD blijft een fel tegenstander van het Forum en vindt het onbegrijpelijk dat er geen bezuinig voorstellen zijn opgenomen tav het Forum en dat ten tijde vd 1e besprekingen vd brief er een mail rondgaat met de mededeling dat de aanbesteding rond is.

Hiermee voelen wij ons buiten spel gezet. We moeten praten over bezuinigingen en de CU dient schriftelijke vragen in over het feit waarom het Forum niet mee is genomen. Op de dag dat we hier over gaan praten worden de vragen echter beantwoord, iets wat doorgaans ongeveer 3 a 5 weken duurt. Hoe serieus worden wij als raad nog genomen? Wij begrijpen niet dat het college strak vasthoudt aan dat Forum, een project waarvan op dit moment nog niet heel duidelijk is of we het nodig hebben, terwijl op allerlei vlakken bezuinigd moet worden. Er wordt gepraat over de tram, iets waarvan beweerd dat het onmisbaar is voor de stad, er wordt gepraat over de ringweg, iets waarvoor het rijk het grootste gedeelte betaalt, maar er wordt niet gepraat over het Forum. Hoe lang houdt het college dit nog vol? Wij willen geen Forum en willen dat het Forum in ieder geval mee genomen gaat worden in de bezuinigen. Daarom dienden wij samen met het CDA  en de VVD een motie in. (Verworpen)

Duurzaamheid

De Partij voor de Dieren wil investeren in duurzaamheid, in natuur, in mensen en dieren, maar niet in stenen, niet in prestigeprojecten. De fossiele brandstoffen raken aan hun einde. Er is nog wel wat voorraad, maar straks zijn ze steeds moeilijker te delven en is de kans op olierampen zoals in de Golf van Mexico steeds groter. We moeten dus op een andere manier in onze energie gaan voorzien, want de kans dat we met de kippen op stok gaan, lijkt ons vrij klein. Wij zijn dan ook heel blij met de plannen die deze stad heeft om in 2035 Energieneutraal te zijn en vinden dat het streven naar een duurzame autarkie op het gebied van energievoorziening, topprioriteit moet krijgen. Zeker in het kader van de eventuele meevaller van 10 miljoen euro vinden wij dan ook dat er niet bezuinigd mag worden op duurzaamheid.  Daarom dienen wij de volgende motie in:  Handen af van Duurzaamheid! (Verworpen)

Deze week kwam in het nieuws dat schildpad Lonesome George er niet meer is. Deze schildpad heette ‘Lonesome’ omdat hij het het laatste exemplaar van de Pinta-eiland schildpadden, een ondersoort van de reuzenschildpad, was. Lonesome George, die op de Galapagos eilanden leefde, staat symbool voor de afnemende soorten rijkdom en was al tijdens zijn leven een icoon. Met zijn verdwijnen zijn wij allemaal live getuige geweest van het definitief verdwijnen van een diersoort.

De afname van de soortenrijkdom op de wereld is tragisch en een verarming van onze prachtige natuur, maar heeft ook heel ernstige gevolgen. De kans bestaat dat hele ecosystemen instorten, waardoor zaken als voedselvoorziening en waterzuivering vele malen duurder worden.

Hoe komt het dat die biodiversiteit zo snel afneemt? Een groot gedeelte van die soortenrijkdom zit in tropische regenwouden en met die gebieden wordt helaas hard afgerekend, omdat ze vaak voor veel geld verkocht worden aan veevoeder handelaren en plaats moeten maken voor plantages.

Vlees

Een ander voedingspatroon is belangrijk om in harmonie te kunnen leven met dier, natuur en milieu. Vanzelfsprekend moet de mensheid gevoed worden, maar dat hoeft niet ten koste te gaan van de oerwouden. Wat belangrijk is, is dat we ons voedselpatroon aanpassen. Voor een kilo dierlijke eiwitten is zeven kilo plantaardige eiwitten nodig. Vleesproductie is dus inefficiënt, want zonder vlees kunnen veel meer mensen in de wereld gevoed worden en is er veel minder grond nodig en bovendien minder water, de olie van de toekomst.  En wie serieus werk maakt van het broeikasprobleem, eet minder vlees: drie vleesloze dagen doen evenveel als drie miljoen minder auto’s. De consumptie van dierlijke eiwitten is de grootste veroorzaker van broeikasgassen.

Eén koe stoot volgens berekeningen van adviesbureau CLM net zoveel broeikasgassen uit als 4,5 auto’s (die 70.000 km rijden per jaar).

Dan hebben we het nog niet gehad over voor de mens besmettelijke dierziekten en de omstandigheden waaronder dieren moeten leven in de bio-industrie en de landschappelijke verarming als gevolg van veeteelt, zoals die ook in ons land duidelijk waarneembaar is.

(enorme grote stallen, geen weidevogels meer, geen bloemen in de wei, etc.)

Voor veel mensen is het niet bekend dat vlees eten leidt tot enorme milieuvervuiling, (antibiotica in de grond, mest, in NL alleen al 70 miljard kg mest per jaar, ook van melk natuurlijk), tot uitstoot van broeikasgassen en kappen van regenwouden. Daarom stelt de Partij voor de Dieren voor dat de gemeente, ook in het kader van de door ons ingediende en door de raad aangenomen motie voor een Meat Free Monday Campagne, een bescheiden bewustwordingscampagne hieromtrent opzet en in de speciale rubriek in de Gezinsbode en op haar website iets schrijft over de negatieve kanten van het eten van dode dieren.

We dienen hiervoor een motie in …. Motie voorlichtingscampagne (Verworpen)

Individuele dier Proefdiervrij

We hebben al veel gesproken over duurzaamheid en de afname van de biodiversiteit, maar er is ook een ander perspectief mogelijk dat de PvdDieren graag naar voren brengt en dat is dat van het individuele dier. Binnenkort wordt er een nieuwe aanbesteding gedaan voor een nieuw schoonmaak bedrijf voor de gemeentelijke diensten. (Voortgangsrapportage 2012 – 1, bijlage) En dit is het moment waarop wij graag onze invloed willen uitoefenen.

Jaarlijks worden in Nederlandse laboratoria ongeveer 600.000 gewervelde dieren gebruikt voor experimenten en bijna nog een keer  zoveel wordt in laboratoria gehouden om proefdieren te fokken of voor  toekomstige experimenten.

Zeker voor de schoonmaakbranche zijn dierproeven immoreel.

Dieren in laboratoria leven onder erbarmelijke omstandigheden en ondergaan de meest afschuwelijke experimenten, bijna altijd zonder pijnstillers, die vrijwel altijd tot een langzame en pijnlijke dood lijden.

Daarom dienen wij een moties in. (Aangenomen)

In de motie vragen wij om het onderdeel “proefdiervrije  schoonmaakmiddelen”  op te nemen in het bestek van de nieuwe aanbesteding en hieraan tevens een significante weging toe te kennen.  Een bestek bestaat uit meerdere onderdelen, die allen een bepaald  aantal punten meekrijgen. Ook “milieuvriendelijk” moet hierin worden  meegenomen.

Hondencursus

Er veel te doen geweest over het hondenbeleid van de stad. Wij willen daar nu niet opnieuw over beginnen, maar wij zouden graag iets positiefs willen doen voor de hondeneigenaar. Hond en baas hebben zich de laatste tijd behoorlijk moeten aanpassen. Om vanuit de gemeente iets positiefs te doen waar hond, Stadjer en baasje wat aan heeft, leek het ons een goed idee om het volgen van een hondencursus te stimuleren. Daarom willen wij voorstellen het volgen van een opvoedcursus voor honden in de Stadjerspas op te nemen. Daarom dienen wij ook een motie in:

Motie opvoedcursus honden (verworpen)

2e termijn

Voorzitter, Dhr Luhof zei; we leven in een veranderende wereld. Hiermee verwees hij naar de manier waarop locale en nationale economie-en steeds meer in elkaar verstrengeld raken en wij steeds afhankelijker zijn van invloeden waarop wij weinig invloed hebben. Brussel, geldstromen, de crisis. Ook wij zien dat de wereld verandert: de voedselkosten zullen steeds verder stijgen, de natuur holt echter achteruit, schoon water en schone lucht worden steeds zeldzamer en ondertussen zijn we in een financiële crisis gestort doordat geld niet als middel maar als doel is gebruikt.

Ook de Partij voor de Dieren wil de rekening niet doorschuiven naar volgende generaties daarom willen wij de crisis, hier, het vinden van voldoende bezuinigingen, aanpakken op een manier die recht doet aan de aanpak van crises die voor de mens minstens zo bedreigend zijn en uiteindelijk nog meer geld kosten (geldt bijvoorbeeld voor de biodiversiteitscrisis).  En dat is uitgaan van een duurzaam perspectief. In ieder geval geen overtollig Forum,  en als dat niet mogelijk is een versobering.  Als de stad het kan dragen zonder een faillissement tegemoet te gaan, zien wij wel ruimte voor een tram die met zekerheid de regio ingaat en die rijdt op echt groene biomassa, die voldoet aan de criteria van stichting natuur en milieu. Want als de tram niet doorgaat, zullen wij moeten omkijken naar alternatieven.

De Stadspartij zei, nota bene tegen Groenlinks die wij zeker in dit college daar toch niet vaak op kunnen betrappen, dat ze onvoldoende bezig zijn met de stad nu en teveel met lange termijn perspectieven. Maar het integreren van een lange termijn perspectief en een planeet brede visie op beleid, is juist buitengewoon belangrijk. Als we allemaal alleen onze korte termijn belangen volgen  en niet duurzaamheid als topprioriteit beschouwen, lopen we hopeloos tegen de grenzen van de planeet aan… dat doen we nu al.

Ook hier heerst een stemming dat de regenwouden niets te maken hebben met stad. Maar dat is niet zo… we moeten een mentaliteitsverandering ondergaan en ons realiseren dat wat op ons bord ligt, invloed heeft op klimaat, op biodiversiteit en de honger in de wereld en dat het investeren in schone vormen van energie ook een kwestie van lijfsbehoud is, afgezien van idealen.

Wie krijgt in de toekomst de voorzieningen voor gas en stroom in handen?

Van wie raken wij afhankelijk van energie?

Kortom: Wij willen geen lastenverhoging voor burgers omdat de torenhoge ambities v.h. college niet op de burgers mag terecht komen.

Advertentie